yknaH oknékO
Každá cesta má svůj začátek. Na počátku každé cesty se potkáváme s pocity, které jsou plné obav, vzrušení, nejistot, obav, odhodlání a očekávání. Naše dosavadní zkušenosti, postoje a emoce nám ale pomohou nastavit strategii a na novou cestu se společně vydat. Naše cesta se
jmenuje „Začít spolu“.
Dobře víme, kam vede... Jsme rádi, že jste na naší cestě společně s námi!

Jsme školka respektující, přátelská, spolupracující, otevřená, tvořivá, pohodová a plná humoru.

Co nabízíme

 • vzdělávání dětí pomocí vzdělávacího programu „Začít spolu“ (více v odkazu „DOKUMENTY“)
 • nadstandartní nabídka:
  • „Metoda dobrého startu“ (předcházení problémů se čtením, psaním a počítáním)
  • „Hravá angličtina dětem“
  • „Všeználek“ (systematická a hravá příprava dětí na vstup do ZŠ a vzdělávací aktivity pro děti nadané)
  • pískání s flétničkou
  • logopedická prevence a jazyková cvičení
  • pravidelné pohybové a zdravotní cvičení ve spolupráci se sportovním centrem
  • keramika nás baví
  • týdenní letní pobyty dětí v přírodě
  • lyžáček pro děti i rodiče
  • víkendové pobyty pro rodiny s dětmi
  • nadstandartní spolupráce s rodinou (vřelá, upřímná komunikace, odborné poradenství, pravidelné konzultace, vzájemná pomoc na individuálním růstu dětí

Náš vzdělávací program i celkový přístup k rodině je inovativní. Převážná část osobnosti dítěte se tvoří v předškolním věku, proto je naši velkou prioritou připravit dítě nejen na život, ale také připravit je na vstup do ZŠ a chuti se vzdělávat. Ctíme individualitu dítěte, přistupujeme k dětem s láskou a s respektem.

O nás

 • Naše MŠ Beruška je školkou akreditovanou a zapsanou v rejstříku MŠMT ČR, jsme vzdělávací instituce, kde pomáháme rodičům se vzděláváním a výchovou jejich dětí a to za dohledu České školní inspekce, a za plné podpory našeho Školního vzdělávacího programu a vzdělávacího programu „Začít spolu“.
 • Máme 25letou historii, 25 let zkušeností a 25 let chutí společně pracovat.
 • Sídlíme v rekonstruované staré vile, a i když máme dvě samostatné třídy, stále se během dne všichni dohromady potkáváme, žijeme a radujeme se pospolu.
 • Součástí Berušky je zahrada, kterou jsme před časem, společně s rodiči a sponzory, zrekonstruovali a kde rádi trávíme čas i společně s rodiči, například při různých akcích.
 • Naše interiéry máme také zrekonstruované, převažuje světlý nábytek, kvalitní podlahové krytiny a o výzdobu se rády postarají děti.
 • Děti se vzdělávají a hrají si s kvalitními didaktickými pomůckami a hračkami. Preferujeme hračky, které děti obohacují, které u dětí podporují kreativitu, tvořivost a jejich dovednosti mají stále narůstající kvalitu.
 • S dětmi od roku 1998 pracujeme (a vzděláváme se) podle programu „Začít spolu“. Tento program je už naší nedílnou součástí a je moc fajn, že pomocí tohoto programu jsou děti samostatnějšími, kreativnějšími, umí si poradit v situacích, které jim život přináší, umí si vybrat a za svou volbu a výběr nesou svou zodpovědnost. V tomto programu jsme školou MODELOVOU (více v odkazu „DOKUMENTY“ – Program „Začít spolu“).
 • Naše dva základní pilíře dlouhodobého úspěchu jsou:
  1. KVALITNÍ (PROFESIONÁLNĚ A LIDSKY) TÝM, KTERÝ DOKÁŽE SPOLUPRACOVAT, NAVZÁJEM SE RESPEKTOVAT, POMÁHAT SI, PODPOROVAT A NASLOUCHAT
  2. OTEVŘENÁ SPOLUPRÁCE A NADSTANDARTNÍ VZTAHY S RODIČI
 • Beruška je od roku 1995 členem Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska.
 • S potěšením můžeme konstatovat, že od svého počátku si Beruška v Novém Jičíně vydobyla své místo v nabídce předškolního vzdělávání. O Berušku byl a je velký zájem a to nám přináší radost, ale zároveň je to pro nás veliký závazek a neustálá výzva.

Trošku historie……
Mateřská škola novojičínská Beruška slavnostně zahájila svou činnost od 1. 9. 1994. Do té doby byla mateřskou školou veřejnou. Od 1. 9. 1994 byla zřizovatelkou soukromé mateřské školy Beruška fyzická osoba – Hana Skočková.
Novelou Živnostenského zákona směla mateřskou školu zřizovat pouze osoba právnická (pokud chtěla být zařazena do sítě škol a mít nárok na státní dotaci), tak nastal čas na zákonnou změnu – soukromá mateřská škola Beruška je od 1. 10. 1997 – Mateřská škola novojičínská Beruška, společnost s ručením omezeným. Jednatelkou a ředitelkou je Hana Skočková
Od svého založení MŠ Beruška sídlí v budově, kterou má ve výpůjčce od Města Nového Jičína.
Na celkové údržbě budovy se obě strany dohodly a spolupracují. Město Nový Jičín také finančně podporuje děti z Berušky a to každoroční účelovou finanční dotací na úhradu věcných nákladů na stravné dětí. Vše ostatní si finančně zajišťuje Beruška sama.
Od roku 1998 MŠ Beruška vzdělává děti podle mezinárodního alternativního vzdělávacího programu „Začít spolu“ (více v odkazu „DOKUMENTY“).

Tým Berušky
S dětmi pracují kvalifikované učitelky. Předškolní období je plným právem považováno za nejpozoruhodnější etapu vývoje člověka, spojuje vše, co bylo u dítěte vrozené s tím, co je dáno učením a výchovou a vytváří tak základ pro jeho další rozvoj. Předškoláček už není malé batole, natož bezbranné miminko! Už je z něj důležitý malý muž nebo slečna, přesto však neztratil svou okouzlující roztomilost, bezprostřednost, dětskou bezelstnost, nespoutanou fantazii a zvědavost – společná dobrodružství bývají pro dospěláky návratem do dětských let a her plných fantazie. Předškolák je perfektním „parťákem“, který vše nabízené „baští i s navijákem“ (tatínek je hrdina, maminka krásná princezna). Předškolní období je NEJkrásnější a my jsme rády, že můžeme být u toho, blízko předškolních dětí a radovat se společně s nimi ze všeho, z čeho mají radost a co dokáží!
Náš úspěch tkví v tom, že děláme věci, které máme rádi, a naplňují nás. Bereme své poslání zodpovědně. Když sledujeme zpětné reakce spokojených rodičů, kteří vidí svoje děti šťastné a připravené na praktický život, víme, že má naše práce vyšší smysl.

Náš fajn kolektiv velkých Berušek tvoří:
Hanka Skočková – ředitelka
Petra Dořičáková – učitelka
Iveta Lahresová – učitelka
Jana Ronzová – učitelka
Jana Hromádková – asistentka učitelky
Iva Sedláková a Iveta Palacká – provozní pracovnice, bez kterých si naši Berušku neumíme představit. Starají se o pořádek, pohodu, humor a o kuchyň.

Dokumenty

ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřské školy novojičínské Berušky, spol. s r. o., Nový Jičín

Úvodní ustanovení
Školní řád upravuje podrobnosti výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v Mateřské škole Novojičínské Berušce, spol.s r. o., na ul. Husova 1, Nový Jičín (dále jen mateřská škola), a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pracovníky školy. Je závazný pro zaměstnance školy a zákonné zástupce dětí. Obsah školního řádu je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon), vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a jinými souvisejícími normami ( zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, vyhláškou č.107/2005 Sb., o školním stravování, zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů

Přijímání dětí do mateřské školy

 • zápis dětí do mateřské školy se provádí průběžně během celého školního roku. Děti jsou zapisovány postupně do pořadníku.
 • pro nový školní rok jsou do mateřské školy přijímány ty děti, jejichž rodiče byli vyzváni k účasti na první setkání vždy v měsíci lednu a kde jsou rodiče podrobně seznámeni s výchovně vzdělávacím programem „Začít spolu“, jsou také podepisovány přihlášky a platí se zápisné. Na základě toho jsou  rodiče vyzvání ještě jednou v měsíci červnu k podpisu závazné smlouvy, která je zároveň rozhodnutím o přijetí dítěte do MŠ.
 • zákonní zástupci obdrží při podpisu smlouvy v červnu, evidenční list dítěte, formulář k předávání dítěte, a nezbytné informace, které se týkají provozu MŠ tiskopisy vrátí vyplněné, podepsané a potvrzené lékařem (vč. řádného očkování) v určeném termínu k rukám ředitelky školy
 • do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla starší 3 let, smyslově, tělesně a duševně zdravé, děti, které mají již zvládnuty hygienické návyky (konkrétně absence plínek a snaží se samostatně stolovat)
 • do mateřské školy lze přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci
 • přednostně se přijímají děti s odkladem školní docházky a také sourozenci dětí, které již v minulosti naši MŠ navštěvovaly.
 • při přijetí dítěte stanoví ředitelka po dohodě se zákonným zástupcem dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku pobytu v těchto dnech
 • dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud to dovoluje kapacita školy
 • ředitelka může rozhodnout o stanovení zkušební doby pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce
 • rodiče mohou s dětmi využít tzv. „ předadaptační období“ t. j . doba, kterou si sami rodiče určí a zkonzultují s ředitelkou a s učitelkami. Rodiče mohou také využít Dne otevřených dveří a také se mohou před nástupem dítěte do mateřské školy  zúčastnit  společně se svým dítětem vzdělávacího programu v mateřské škole

Provoz mateřské školy

 • provoz mateřské školy je od 6,30 hodin do 16,45 hodin
 • kapacita je 50 dětí ve 2 věkově heterogenních třídách
 • děti se scházejí dle potřeb a požadavků rodičů, ale našim doporučením je osmá hodina ráno
 • děti jsou pravidelně spojovány ráno od 6,30 hodin do 7,30 hodin a v odpoledních hodinách od 15,30 hodin do 16,45 hodin
 • po obědě si rodič může dítě vyzvednout: děti „spací“ do 12 hodin a děti „nespací“ kdykoli
 • rodič je povinen své dítě vyzvednout a opustit areál školy do skončení provozu mateřské školy (tj. do 16,45 hodin)

Předávání dětí

 • do mateřské školy přicházejí a odcházejí děti v doprovodu rodiče, zákonného zástupce, popřípadě pověřené osoby zmocněné na základě písemné dohody
 • při zmocnění osoby mladší 18 let k vyzvedávání dítěte, musí zákonný zástupce tuto skutečnost uvést a stvrdit svým podpisem ve výše uvedené  písemné dohodě
 • rodič přivede dítě až do třídy, předá je přítomné učitelce, upozorní na případné zdravotní či jiné obtíže
 • rodiče jsou povinni do mateřské školy předat děti zcela zdravé, bez příznaků nemoci, či nachlazení
 • po dlouhodobé nemoci je rodič povinen předložit lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte k návratu do kolektivu

Oblečení dětí

 • do mateřské školy vždy čistě, vhodně a přiměřeně počasí oblečené a obuté, nejlépe tak, aby se samo zvládlo oblékat, svlékat a obouvat a mohlo se v oblečení volně pohybovat
 • všechny věci musí být podepsány, popřípadě označeny značkou dítěte a uloženy na předem určeném místě
 • děti mají oblečení ve kterém přišly do mateřské školy na svých místech v šatně , mají tam také věci na pobyt venku, popř. náhradní prádlo

Stravování dětí

 • stravu pro děti zajišťuje ZŠ Jubilejní V Novém Jičíně, její odloučené pracoviště, centrální školní jídelna při ZŠ Dlouhá v Novém Jičíně

Úplata za předškolní vzdělávání

 • úplata za předškolní vzdělávání je stanovena pro období od 1.9 do 31.8, podrobně je rozpis uveden ve smlouvě s rodiči

Ukončení předškolního vzdělávání

 • ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dle § 35 školského zákona jestliže:se dítě bez omluvy zákonného zástupce neúčastní předškolního vzdělávání  po dobu delší než dva týdny
 • zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy a jednání k nápravě byla bezúspěšná
 • ukončení doporučí lékař nebo školské poradenské zařízení
 • zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování a nedohodne s ředitelkou školy jiný termín úhrady
 • na žádost zákonného zástupce
 • pokud zákonní zástupci chtějí ukončit docházku dítěte do mateřské školy, oznámí tuto skutečnost ředitelce školy a uzavřou dohodu o ukončení předškolního vzdělávání.

Omezení nebo přerušení provozu mateřské školy

 • provoz mateřské školy je přerušen po dohodě se zákonnými zástupci dětí v měsíci červenci a srpnu zpravidla na 4 týdny (kvůli nezajištěné stravě centrální školní jídelnou). Přerušení provozu oznámí ředitelka mateřské školy zákonným zástupcům písemně na informačních nástěnkách nejméně 2 měsíce předem a zároveň zveřejní výsledky projednání možností a podmínek umístění dětí v jiných mateřských školách po dobu přerušení provozu
 • provoz školy je přerušen po dohodě se zákonnými zástupci dětí zpravidla také v období školních vánočních prázdnin v měsíci prosinci

Zajištění bezpečnosti dětí

 • mateřská škola vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagogický pracovník převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá zákonnému zástupci , nebo jím pověřené osobě.
 • předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem
 • k zajištění bezpečnosti dětí mimo areál mateřské školy stanoví ředitelka počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho připadlo nejvýše 20 dětí
 • všichni pracovníci mateřské školy byli seznámeni s bezpečnostními opatřeními při práci s dětmi v mateřské škole a zavazují se je dodržovat
 • zákonní zástupci zodpovídají za to, že jejich děti nenosí do mateřské školy nebezpečné věci (ostré předměty, léky, zápalky…)
 • mateřská škola je z bezpečnostních důvodů zajištěna dveřmi na číselný kód, kteří znají jen rodiče
 • všechny osoby vstupující v době provozu  mateřské školy jsou povinny se představit a sdělit účel návštěvy
 • pracovníci mateřské školy jsou oprávněni nevpustit podezřelou osobu do areálu mateřské školy
 • všechny děti v mateřské škole jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v mateřské škole a při akcích mateřskou školou organizovaných u  ČSOB pojišťovny

Organizace dne v mateřské škole

 • Režim dne je postaven pouze na časech jídel. Pružný denní řád umožňuje reagovat na individuální potřeby dětí, plánování činností vychází ze zájmů a potřeb dětí.Poměr spontánních a řízených aktivit je vyvážený s dostatkem prostoru pro spontánní hru.ORIENTAČNÍ REŽIM DNE6,30 –  9,00 scházení  a přivítání dětí, hry dle svého výběru, zájmové činnosti dětí, individuální práce s dětmi, TV chvilka, hygiena, dopolední svačina
  9,00 –  10,00 ranní kruh, práce dětí v centrech aktivit (1x týdně TV, v PÁ tzv.den her – zaměřený na námětové hry)
  10,00  –  11,45 pobyt dětí v přírodě, na zahradě MŠ, turistika, výpravy do okolí MŠ. Řízené činnosti pedagogem v jarních a letních měsících mohou také probíhat venku
  11,45  –  14,15 hygiena, oběd dětí, relaxace, odpolední spánek podle potřeby dětí, výchovně vzdělávací činnost s předškoláky, individuální práce s nimi
  14,15  –  16,45 hry dětí dle svého výběru, rozcházení dětí domů

Obsah předškolního vzdělávání

 • mateřská škola je druhem školy, předškolní vzdělávání zajišťují pedagogické pracovnice s odborným vzděláním
 • vyučovacím jazykem je jazyk český
 • vzdělávání v Mateřské škole Novojičínské Berušce, spol. s r. o. se uskutečňuje podle vzdělávacího programu s názvem „ Společně začneme, společně vše zvládneme“, který je vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání
 • Školní vzdělávací program  je k dispozici rodičům v šatně dětí dole
 • je vytvořen v souladu s koncepcí školy, rozvíjí osobnost dítěte a nenásilně vzdělává ve všech oblastech

Práva dětí

 • dítě má právo na vzdělávání a výchovu směřující k rozvoji všech jeho schopností a dovedností
 • má právo užívat vlastní kulturu, jazyk a náboženství
 • právo na volný čas, hru, stýkat se s jinými dětmi a lidmi
 • dítě má být respektováno jako jedinec ve společnosti i jako individualita tvořící si svůj vlastní život
 • má právo na poskytování ochrany společností, na emočně kladné prostředí a projevování lásky
 • právo na ochranu před prací, která ohrožuje jeho vývoj a zdraví
 • na zvláštní péči a výchovu v případě postižení

Práva a informovanost zákonných zástupců

 • zákonní zástupci (dále jen rodiče) mají svobodný přístup k informacím týkajících se průběhu a výsledků předškolního vzdělávání svých dětí
 • rodiče mohou kdykoli hovořit s učitelkami na třídách, je-li zajištěna bezpečnost dětí
 • rodiče mají právo na diskrétnost informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života
 • delší rozhovor s učitelkou si mohou dohodnout v době, kdy není u dětí
 • mají právo konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy, projevit jakékoli připomínky k provozu mateřské školy, učitelce, ředitelce či provoznímu zaměstnanci školy
 • rodiče mohou využít měsíce otevřených dveří ( zpravidla na podzim a na jaře) a účastnit se tak vzdělávacího programu na třídě svého dítěte
 • osobní jednání s ředitelkou mateřské školy je možné denně po předchozí domluvě v době od 10,00 hodin do 11,30 hodin, nebo jinak po předchozí domluvě
 • další formou informací jsou třídní schůzky, schůze SRPDŠ a informační nástěnky v šatnách mateřské školy
 • rodiče mají právo vyjadřovat se k podstatným záležitostem týkajících se vzdělávání dětí, přispívat svými náměty a nápady k obohacení vzdělávacího programu školy
 • mohou požádat o individuelní úpravu pravidel stanovených ve školním řádu mateřské školy
 • jako zástupce SRPDŠ předkládat a obhajovat potřeby a zájmy ostatních rodičů a dětí

Povinnosti rodičů

 • rodiče jsou povinni na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek, týkajících se vzdělávání či výchovných problémů dítěte
 • jsou povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích, infekčních onemocněních nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, či ohrozit zdraví ostatních dětí
 • mají povinnost omlouvat plánovanou nepřítomnost svého dítěte písemně do sešitu v šatně
 • v případě náhlého onemocnění či nepřítomnosti omluvit telefonicky či osobně nejpozději do druhého dne
 • rodiče jsou povinni oznamovat škole změny údajů do školní matriky (evidence dětí)
 • řádně a včas hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné
 • nesou odpovědnost za to, že jejich dítě nenosí do mateřské školy nebezpečné předměty
 • v případě poškozování majetku školy dítětem mají rodiče povinnost projednat s ředitelkou školy opravu či náhradu škody

Práva a povinnosti pedagogů

 • pedagog přispívá svou činností k naplnění výše uvedených práv dítěte
 • pedagog má právo na zdvořilé chování ze strany rodičů a důstojné prostředí, ve kterém vykonává svou práci
 • je povinen odpovídat rodičům na jejich připomínky a dotazy vhodným způsobem
 • má právo nepřijmout do mateřské školy dítě nachlazené či s jiným infekčním onemocněním v zájmu zachování zdraví ostatních dětí
 • rozhoduje o metodách a postupech pro naplnění výchovných a vzdělávacích cílů školy

Vypracovala:  Bc. Hana Skočková, ředitelka MŠ

Datum účinnosti:   1.9.2007
Aktualizováno:  1. 9. 2008, 1. 9. 2010, 1.7.2012

Školní řád
Školní vzdělávací program

Kontakty

Název:
MATEŘSKÁ ŠKOLA novojičínská Beruška, spol. s r. o.
(zařazeno MŠMT ČR do sítě škol a předškolních zařízení)
Adresa:
Husova 1 Nový Jičín 74101 ČR
Telefon/fax:
+420 552 308 240
+420 605516484 (mobil)
Právní forma:
společnost s ručením omezeným,
vedená u Krajského soudu v Ostravě odd. C, vložka 16812
IČO:
25381393
Zřizovatelka, ředitelka :
Bc. Hana Skočková
Provozní doba:
PO – PÁ 6,30 – 16,45 hodin
E-mail:
info@beruskanj.cz
Datová schránka
8qp7k9
www:
www.beruskanj.cz